Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ปัญหาของโรคไข้เลือดออกไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีปัญหาเช่นกัน ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
  จึงมีมติร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” ( ASEAN Dengue Day) เพื่อร่วมมือรณรงค์ไปด้วยกัน ในปี 2556 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ว่า “อาเซียนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก” (ASEAN Unity for Dengue-Free Community) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมพึงประสงค์ คือ การเก็บ มุ่งเน้นวิธีการป้องกันด้วยวิธีทางกายภาพที่ทำได้ด้วยตนเองโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล... (21 มิ.ย. 2565)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้... (20 มิ.ย. 2565)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากท... (20 มิ.ย. 2565)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากทาง... (20 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (06 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)
แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธล (ADL) (31 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายโพนเมือง - หนองชล บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางขยายเขตท่อประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน บ้านป่าก่อ หมู่ ... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นจากที่นานางอ... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นตากที่น... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (เริ่มต้นจากที่นายสม... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นจากที่นางนาง ... (30 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (17 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางขุดลอกห้วยอีปาน บ้านคูขาด หมู่ 3 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่นานายคำ... (05 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากบ้า... (05 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจ... (05 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 2 (จุดที่ 1 เริ่... (05 พ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (02 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)  

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)  

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)  

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออ... (14 มิ.ย. 2565)

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออ... (14 มิ.ย. 2565)

แบบประเมินความพึงพอใจของป... (26 พ.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (18 มี.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (18 มี.ค. 2565)

เจ้าหน้าที่ อบต.หนองเหล่า... (14 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากท... (20 มิ.ย. 2565)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากทาง... (20 มิ.ย. 2565)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้... (20 มิ.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายโพนเมือง - หนองชล บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางขยายเขตท่อประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน บ้านป่าก่อ หมู่ ... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นตากที่น... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (เริ่มต้นจากที่นายสม... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นจากที่นานางอ... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นจากที่นางนาง ... (30 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากบ้า... (05 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจ... (05 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 2 (จุดที่ 1 เริ่... (05 พ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางขุดลอกห้วยอีปาน บ้านคูขาด หมู่ 3 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่นานายคำ... (05 พ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (02 พ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (02 พ.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (01 เม.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th