Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 น.-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ และบริการวันหยุดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

 
ประกาศบัญชีราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (10 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (04 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (04 ม.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริกา... (22 ธ.ค. 2564)
เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินเ... (09 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (01 ธ.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า จำนวน 2 ช่วง (18 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (บ้านนางสมศรี ... (15 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (บ้านนายเจียง บริส... (15 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จากหนองแฝก... (15 พ.ย. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (05 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (01 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเหล่า - ห้วยนาปี่ (จากที่นานายจันท... (21 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (21 ต.ค. 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 4) (19 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (จำนวน 2... (15 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จำนวน 3... (15 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ป้องกันไข้เลือดออก ปี 256... (07 ก.ค. 2564)  

โครงการป้องกันไข้เลือกออก... (07 ก.ค. 2564)  

ป้องกันไข้เลือดออก ปี 256... (07 ก.ค. 2564)  

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (06 ก.ค. 2564)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (06 ก.ค. 2564)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (06 ก.ค. 2564)

ศูนย์พักค่อยโควิด-19 ชุมช... (01 ก.ค. 2564)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อใน... (11 มิ.ย. 2564)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุ... (07 พ.ค. 2564)

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถ... (07 พ.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็ก... (07 พ.ค. 2564)

โครงการฝีกอบรมป้อ (07 พ.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (24 ก.พ. 2564)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (24 ก.พ. 2564)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (24 ก.พ. 2564)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (24 ก.พ. 2564)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (24 ก.พ. 2564)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (17 ก.พ. 2564)

งานกิจกรรมตุ้มโฮมพาแลงกิน... (23 ธ.ค. 2563)

งานกิจกรรมตุ้มโฮมพาแลงกิน... (23 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (04 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (04 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (01 ธ.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (จำนวน 2 ช่วง) (18 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (บ้านนางสมศรี ... (15 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (บ้านนายเจียง บริส... (15 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (01 พ.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเหล่า - นาปี่ (จากที่นายจันทา ชินทวัน - ... (21 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (21 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (จำนวน 2 ... (15 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จำนวน 3... (15 ต.ค. 2564)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (07 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (30 ก.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จากหนองแฝก... (15 ก.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表